Altyapımız

Tehlikeli Atık Geri Kazanım ve Bertaraf Laboratuvarı

Genel Bilgi

En geniş anlamda “atık” üreticisi tarafından daha fazla kullanılmak istenmeyen ve uzaklaştırılması gereken materyaller olarak tanımlanmaktadır. Ancak, atıklar çeşitli prosesler uygulanarak orijinal veya farklı amaçlara uygun olarak tekrar kullanılabilme potansiyeline sahip olup, sanayide yanlış yer ve zamanda bulunan kaynak materyaller olarak tanımlanmaktadır. Sürdürülebilir atık yönetimi stratejik bir yaklaşım olup, atık üretimi, ayırma, taşıma, geri kazanım ve bertaraf sistemlerinin tüm kaynak ve gerçeklerini kapsamaktadır. Bu yolla sürdürülebilir kalkınma yaklaşımı atık hiyerarşisine adapte edilerek, çevresel etkilere dayalı alternatif atık yönetimi seçenekleri belirlenebilmektedir.

Atık yönetiminde karşılaşılan problemler yetersiz altyapı, sınırlı finansal kaynaklar ve iş sektörü yatırımlarına yön verecek bölgesel düzeyde teknik deneyimin bulunmamasından kaynaklanmaktadır. Günümüzde atık yönetimi giderek geleneksel kamu hizmet sektöründen çıkararak iş sektörü ve iş sektörü-kamu ortaklığına dönüştürmektedir. Bu yolla günümüzde atık yönetim şirketleri geleneksel toplama-bertaraf modelinden ayrılarak kaynak geri kazanımını maksimize eden ve ekonomik değeri arttırıcı entegre yaklaşımı benimseyen kuruluşlara dönüşmüştür. Ancak spesifik fırsatlar atık türleri ve mevcut altyapının etkilediği ekonomik kabiliyetlere bağlı olarak değişiklik göstermektedir. 

Atık endüstrisi Avrupa, Japonya ve ABD’de iş sektörünün katılımıyla gelişmiş piyasa koşullarına sahip olsa da ülkemizde hala gelişmekte olan yeni bir sektörü konumundadır. Nüfus gelişimi, kentleşme, sıkı çevresel yönetmelikler ve atık yönetim hizmetlerinin kısmen özelleştirilmesi, bölgesel atık endüstrisinin büyümesini teşvik etmekte ve her şey hesaba katıldığında çevresel piyasa ve hizmet sektörünün hızlı biçimde gelişmesi beklenmektedir. 

Gelişmekte olan ülkemizde daha iyi ve yeterli atık yönetim altyapısının kurulumu ise oldukça kritiktir. Ülkemizde düzenli depolama, yakma ve tehlikeli atık geri kazanım sistemleri gibi atık yönetim tesislerine acilen ihtiyaç duyulmaktadır. Ülke çapında ulusal atık yönetim stratejilerinde atıklardan kaynak geri kazanımı önem kazanmakta ve tehlikeli atıkların yeni ürünlere dönüştürülmesi anahtar önem taşımaktadır.

Tehlikeli Atık Geri Kazanım ve Bertaraf Laboratuvarı hem deney hem de pilot çalışmalar için araştırma ve değerlendirme altyapısı ile yenilikçi teknoloji geliştirilmesi ve ulusal/uluslararası projelere destek sağlanması amacıyla kurulmuştur. Laboratuvar zehirli ve tehlikeli atıkların temizlenmesi için yeni teknolojileri geliştirilmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Yenilikçi teknolojik araştırma ve geliştirme faaliyetleri şunları içermektedir:

 • Yerinde katılaştırma/stabilizasyon
 • Fiziksel arıtma/hacim azaltma
 • Fitoremediasyon
 • Distilasyon
 • Uçucu organik ısıl işlem
 • Değerli metallerin ayrılması
 • Saha pilot değerlendirmesi


Cihazların listesi

 • Otomatik Atmosferik ve Vakum Distilasyon Sistemi
 • X-Ray Kükürt Tayin Cihazı
 • Otomatik Bulutlanma ve Akma Noktası Tayin Cihazı
 • Otomatik Renk Ölçer
 • Potansiyometrik Otomatik Titratör
 • Nem Titratörü
 • Manyetik Seperatör
 • Eddy Current Seperatör
 • Otomatik İzoperibolik Kalorimetre
 • Yüksek Basınç Yüksek Sıcaklık Reaktörü
 • Yüksek Sıcaklık Düşük Basınç Reaktörü
 • Elementel analiz cihazı C/H/N/S
 • Kompost Reaktörü
 • Otomatik Kontrollü Anaerobik Çürütme Reaktörü
 • Distilasyon Ünitesi
 • Yüksek Sıcaklık Kül Fırını


Gerçekleştirilen Projeler

 • Batı Karadeniz Bölgesi Katı Atıklarının Yakma Tesisinde Bertarafı için Ön Fizibilite Raporunun Hazırlanması Projesi

Sorumlu Kişiler: (Telefon-Eposta:)