Altyapımız

Katı Atık Geri Kazanım Laboratuvarı

Genel Bilgi

Yapı Malzemesi Laboratuvarı Alt Yapısı

Ülkemizde endüstriyel faaliyetlerden kaynaklanan atık döküm kumu, cüruf, uçucu kül gibi inorganik karakterdeki katı atıklar hali hazırda düzenli depolama tesisleri ve dökme alanlarında depolanmakta olup bu durum depolama için geniş alan ihtiyacı, yüksek maliyet ve uzun süreli izleme gerektirmektedir. Bununla birlikte, bu tür atıkların ağır metal içerikleri ve sızma potansiyelleri nedeniyle çevresel açıdan risk teşkil etmektedir. Ülkemizde endüstriyel faaliyetlerden kaynaklanan inorganik karakterdeki atıkların yan ürün olarak yeniden kullanımı ise sürdürülebilir çözüm olarak ortaya çıkmaktadır. Bu kapsamda, cihaz ve analiz altyapısı kurulan Yapı Malzemesi Laboratuvarında, ülkemizdeki endüstriyel faaliyetlerden kaynaklanan inorganik karakterli atıkların beton üretiminde doğal kaynaklar yerine alternatif hammadde olarak kullanılmasına yönelik çalışmalar yapılmaktadır. Söz konusu laboratuvarda; endüstriyel atıkların hazır beton ve beton ürünlerde (parke taşı, bordür, blok vb.) ince ve kaba agrega olarak kullanımına yönelik agrega testleri gerçekleştirilebilmekte, beton karışım dizaynları oluşturulabilmekte, söz konusu atıkların doğal agregalar yerine belirli oranlarda ikame edilmesi ile üretilen betonların/beton ürünlerin taze beton ve sertleşmiş beton özellikleri belirlenmekte, işlenebilirlik, dayanım (basınç, çekme, eğilme) ve durabilite (kalıcılık) özellikleri ortaya konulmaktadır. Ayrıca, söz konusu Yapı Malzemesi Laboratuvarında, ince agrega özelliği gösteren endüstriyel atıklardan öğütme-granülasyon-kurutma-sinterme vb. fiziksel-mekanik-termal işlemler vasıtasıyla yapay hafif kaba agrega üretimine yönelik altyapı geliştirme çalışmaları da eşzamanlı olarak yürütülmektedir. Bu kapsamda, elde edilen sentetik kaba agregaların her türlü, fiziko-kimyasal, mekanik, çevresel, mineralojik ve mikroyapısal özellikleri detaylı bir biçimde incelenebilmektedir.

 

Zemin Mekaniği Laboratuvarı

Kurulum çalışmaları devam eden Zemin Mekaniği Laboratuvarında endüstriyel faaliyetlerden kaynaklanan inorganik karakterli atıkların zemin dolgusu olarak kullanımına yönelik zemin sınıfları (USCS ve AASHTO) belirlenebilecek, sıkıştırılmış zeminlerin optimum nem içerikleri ve yoğunlukları ile taşıma güçleri tespit edilecek, düşen ve sabit seviyeli permeabilite ve konsolidasyon deneyleri gerçekleştirilebilecektir. Ayrıca, inorganik karakterli endüstriyel atıkların düzenli depolama sahalarında bertarafı yerine bu deponi alanlarında geçirimsiz tabaka, günlük ara örtü ve üst örtü teşkili olarak faydalı kullanımları da incelenebilecektir.

 

Yol ve Bitüm Laboratuvarı Alt Yapısı

Kurulum çalışmaları devam eden Yol ve Bitüm Laboratuvar Altyapısı kapsamında inorganik karakterli endüstriyel atıkların karayollarında bitümlü sıcak karışım kaplamalarında ve granüler tabakalarda doğal kaynakların yerine agrega, mineral filler ve/veya bitümlü bağlayıcı olarak kullanım potansiyellerinin araştırılmasına yönelik altyapı kurulumu gerçekleştirilecektir. Söz konusu altyapı ile karayolu tabakalarında kullanılması planlanan endüstriyel atıkların bağlayıcı ve agrega olarak kalite kontrol testleri gerçekleştirilecek, endüstriyel atıklar kullanılarak hazırlanan bitümlü karışımlara ve granüler tabakalara ilişkin taşıma gücü, akma ve çekme mukavemeti değerleri belirlenecek, Marshall stabilite deneyleri gerçekleştirilebilecek, bitüm ve granüler tabaka karışım tasarımları yapılmaktadır.

 

Toprak Laboratuvarı

Kurulum çalışmaları devam eden kapsamında endüstriyel faaliyetlerden kaynaklı atıkların peyzaj düzenlemelerinde ve tarımsal uygulamalarda nebati toprak yerine alternatif yüzey toprağı olarak kullanımına dair altyapı geliştirme çalışmaları gerçekleştirilecektir. Kurulacak altyapı sayesinde, çeşitli ön işlemler vasıtasıyla (eleme, gerekirse susuzlaştırma, organik iyileştirme, pH ayarı, nutrient zenginleştirme vb.) yüzey toprağına dönüştürülen endüstriyel atıkların toprak verimlilik analizleri, fiziksel analizleri, alkalilik-tuzluluk analizleri gerçekleştirilecek, çim ve/veya iç/dış mekan süs bitkisi yetiştirme, kısa/uzun vadeli bitki performans takibi işlemleri gerçekleştirilecektir.

Yapılan Uygulamalar

Agrega Özelliklerinin Belirlenmesi

TS 706 EN 12620+A1:2009 Beton Agregaları standardına göre agrega özelliklerinin belirlenmesi:

Tane yoğunluğu (ince agrega) (TS EN 1097-6:2013), metilen mavisi deneyi (TS EN 933-9:2010) , kum eşdeğeri deneyi (TS EN 933-9:2010), agregaların aşınmaya karşı direnci tayini (Mikro- Deval Deneyi) (TS EN 1097-1:2011)

 

Taze Beton Özelliklerinin Belirlenmesi

Çökme (TS EN 12350-2:2010), birim ağırlık (TS EN 12350-6:2010)

 

Sertleşmiş Beton Özelliklerinin Belirlenmesi

Priz başlangıç ve sonlanma süresi (TS EN 196-3+A1:2010), basınç dayanımı (TS 12390-3:2010), yarmada çekme dayanımı (TS 12390-6:2010), su emme oranı (TS EN 480-11:2008), yoğunluk (TS EN 12390-7:2010)

 

Beton Ürünlerin Durabilite(Kalıcılık) Özelliklerinin Belirlenmesi

Agrega ve beton ürünlerin donma-çözülmeye karşı dirençlerinin belirlenmesi

Beton ürünlerde su işleme derinliğinin tespiti

Beton ürünlerde klorür geçirgenliğinin tespiti

Beton ürünlerde elektriksel özdirencin tespiti

Beton ürünlerde ultrasonik sinyal ölçümü

Cihazların listesi

 • Donma-çözülme test kabini (Elektron Lab)
 • Klimatik test kabini (Elektron Lab)
 • Basınç dayanımı test cihazı (Elektron Lab)
 • Mekanik Öğütücü (Elektron Lab)
 • Beton mikseri (Pan tipi) (RANTEK)
 • Kür tankı 80x200x65 cm (Elektron Lab)
 • Granülatör (Elektron Lab)
 • Çimento Mikseri (Armatest)
 • Nem Tayin Cihazı (Baykon)
 • Basınç Altında Su İşleme Derinliği Tespit Cihazı (UTEST)
 • Hızlı Klorür Geçirimsizliği Ölçüm Cihazı (Perma2, GiaTEC)
 • Ultrasonik Pulse Ölçüm Cihazı (Proceq)
 • Elektriksel Özdirenç Ölçüm Cihazı (RCON2, GiaTEC)
 • Mikro-Deval Cihazı (RANTEK)
 • Agrega Darbe Değeri Deney Cihazı (UTEST)
 • Kum Eşdeğeri Sallama Cihazı (UTEST)
 • Alkali Agrega Reaksiyon Banyosu (UTEST)
 • Metilen Mavisi Deney Seti (UTEST)
 • Etüv (400 lt) (Binder)
 • Sıcak Hava Tabancası (Bosch)Gerçekleştirilen Projeler

 • Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Dış Destekli Proje, (Nisan 2017-Aralık 2017) Deniz Dibi Tarama Malzemelerinin Çevresel Yönetimi Projesi

Sorumlu Kişiler  (Telefon / Eposta):

 • Dr. Pembe ÖZER ERDOĞAN
 • Tel: 0262 677 34 87
 • Eposta: pembe.ozer@tubitak.gov.tr