Altyapımız

Biyobozunur Atık Geri Kazanım Laboratuvarının Kurulması

Genel Bilgi

Ülkemizde atık karakterizasyonu üzerine yapılan araştırmalar neticesinde elde edilen sonuçlara göre Atık Yönetimi Eylem Planı’nda da belirtildiği üzere katı atık türlerindeki dağılımda % 56’lık pay ile biyobozunur atıklar yer almaktadır. Geri kazanılabilir atıkların oranı ise % 16 olarak belirtilmektedir. Ayrıca AB Life Programı kapsamında yapılan Agrowaste projesinde yapılan çalışma sonucunda tarımsal atık miktarı yaklaşık 17 milyon ton, hayvansal atık miktarı ise 84 milyon ton olarak belirlenmiştir. Biyobozunur atıkların da biyolojik yöntemler kullanarak kompost ve biyogaza dönüştürülebildiği düşünüldüğünde % 72 gibi bir atık oranın değerlendirilmeyi beklediği ve tarımsal ve hayvansal atıklardan yaklaşık 9 milyon ton petrol eşdeğeri 375 milyon GJ. ısıl değer elde edilebileceği gerçeğinden yola çıkılarak Türkiye’de geri dönüşüm ve geri kazanım alanındaki Ar-Ge ve yatırım faaliyetlerine hız verilmesi hem ekonomik açıdan hem de çevresel öncelikler açısından elzem bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır.

Bu amaçla biyobozunabilir özellik taşıyan tarımsal, hayvansal ve belediye atıklarının organik kısımları olan mutfak atıklarının ve organik içerikli endüstriyel atıkların kompost, biogaz ve biyo etanol gibi değerli ürünlere dönüşümünün sağlanması gerekmektedir. Dünya’da biyobozunur atıklar kaynağında ayrı toplanmak suretiyle biyo etanol, biyogaz ve kompost ürünlerine dönüştürülerek değerlendirilmekte ve atık minimizasyonu sağlanmaktadır. Bu sebeple ülkemizde oluşan biyobozunur atıkları değerlendirme odaklı “Biyobozunur Atıkların Geri Kazanımı Laboratuvarı” kurulmuştur.

Cihazların listesi

  • Yüksek Basınç Yüksek Sıcaklık Reaktörü
  • Yüksek Sıcaklık Düşük Basınç Reaktörü
  • Elementel Analiz Cihazı C/H/N/S
  • Kompost Reaktör
  • Otomatik Kontrollü Anaerobik Çürütme Reaktörü
  • Distilasyon Ünitesi
  • Biyobozunurluk Test Cihazı
  • Dewar Kompost Test Cihazı

Gerçekleştirilen Projeler

  • Batı Karadeniz Bölgesi Katı Atıklarının Yakma Tesisinde Bertarafı için Ön Fizibilite Raporunun Hazırlanması Projesi

Sorumlu Kişiler: (Telefon - Eposta)