Projelerimiz

Ulusal Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi Veri Tabanının Geliştirilmesi Projesi

  GENEL BİLGİLER

  Ulusal Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi Veri Tabanının Geliştirilmesi Projesi

  “Ulusal Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi Veri Tabanının Geliştirilmesi” Projesi Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Verimlilik Genel Müdürlüğü adına TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi ve Boğaziçi Üniversitesi Sürdürülebilir Kalkınma ve Temiz Üretim Merkezi tarafından yürütülmektedir.

  Ülkemizde sürdürülebilir tüketim ve üretimi desteklemek için; su, enerji ve bu bileşenlerin yoğun olduğu sektörler başta olmak üzere sanayide enerji ve kaynak verimliliğinin artırılması ve iklim değişikliğine yol açan sera gazları ve diğer baca emisyonlarının azaltılması gerekmektedir. Bu kapsamda, sanayinin mevcut çevresel performansını değerlendirmek, uluslararası kabul gören performans göstergeleri ile ifade etmek ve iyileştirme stratejilerini geliştirmek için Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi (YDD) yöntemi kullanılmaktadır. Ancak YDD analizi sonuçlarının güvenirliği ve geçerliliği için doğru kaynaklardan elde edilmiş, güncel, sistemli şekilde kayıt altına alınan ve Türkiye’nin üretim koşullarını sektörler ve prosesler bazında yansıtan bir veri tabanına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu ihtiyaca karşılık vermek için ulusal ölçekte YDD Veri Tabanının oluşturulması gerekmektedir. Bu amaçla yürütülen proje kapsamında, Ulusal YDD Veri Tabanının çekirdeğini teşkil eden enerji ve evsel ve endüstriyel su temini prosesleri oluşturulacaktır. Bunun başlıca nedeni, su/elektrik ve elektriğin elde edilmesinde kullanılan teknolojilerin ve petrol, doğal gaz, kömür, linyit gibi enerji taşıyıcılarının doğrudan veya dönüştürülerek tüm sanayi kollarında kullanılıyor olmasıdır. Aynı zamanda, yapılan tüm çevresel değerlendirme analizleri, iklim değişikliği ve karbon/su ayak izi başta olmak üzere sanayi faaliyetlerinden kaynaklanan çevresel etkilerin büyük bölümünün su ve enerji tüketimi ile bu enerjinin elde edilmesinden kaynaklandığını göstermektedir. Böylece, Ulusal YDD Veri Tabanının çekirdeğini teşkil edecek su ve enerji prosesleri, hem doğrudan çevresel etki değerlendirmesi için, hem de yeni sanayi sektörlerinin üretim proseslerinin oluşturularak veri tabanına eklenmesinde kullanılacaktır.

   

  “Ulusal Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi Veri Tabanının Geliştirilmesi” Projesiyle;

  • Ulusal YDD Veri Tabanının temelini atmak için etkin bir idari ve yönetimsel yapının oluşturulması,
  • Ulusal YDD Veri Tabanı ve tüm sanayi proseslerinin temelini oluşturan ana enerji üretim ve dağıtım süreçlerinin belirlenmesi ve evsel ve endüstriyel su temini konusunda sistem sınırlarının belirlenmesi, veri tabanının iskeletinin ve ana enerji/su proseslerinin oluşturulması,
  • Ulusal YDD Veri Tabanını destekleyecek etkin bilgi-işlem altyapısının oluşturulması,
  • Mevcut veri durumunun değerlendirilmesi, eksiklerin ve boşlukların tespit edilmesi,
  • Eksik verilerin tamamlanması için yol haritası ve stratejilerin üretilmesi,
  • İlk etapta veri tabanında yer alacak enerji üretimi ve evsel/endüstriyel su temini alt sektörlerinin belirlenmesi, veri sağlayıcı kriterlerinin oluşturulması,
  • Ulusal veri tabanının dünyada kabul gören YDD standartları ve kullanımda olan YDD yazılımları ile uyumlu çalışmasını sağlamak için uygun formatın belirlenmesi,
  • Enerji ve su üretimi, dağıtımı ve sanayide tüketim verilerinin veri tabanı formatına uygun şekilde toplanması, etkin veri akışı, veri depolanması ve doğrulanması için veri yönetim sisteminin geliştirilmesi,
  • YDD veri tabanının oluşturulmasında yer alacak kuruluş ve kişilerin, çalışmada alacakları rollere uygun olarak teknik kapasitelerinin oluşturulması ve geliştirilmesi,
  • Veri tabanının etkin kullanımını ve yaygınlaştırılmasını desteklemek için veri paylaşım ve iletişim platformunun oluşturulması hedeflenmektedir.

  GALERİ
  DÖKÜMANLAR

  Proje Dökümanları